Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.5

Typ: ostatní
USNESENÍ ZO č.5 1z 5. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 6. 2019

  U S N E S E N Í

 

z 5. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 6. 2019 

v 15.00 hodin v budově PZKO v Nýdku

 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Pavla Bialožytová a p. Zbyhněv Kantor a zapisovatelku p. Jolanu Bielanovou
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozbor hospodaření za 1. – 5./2019 – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 29 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo závěrečný účet obce za rok 2018, Zprávu Ev. č. O/5/2019 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje koupi pozemku p.č. 967/4 v k.ú. Nýdek o výměře 256 m2 od Josefa Hemzy, Nýdek čp. 442 za cenu 15.000,-- Kč.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje záměr přijetí úvěru od SBERBANK CZ, a.s., Nádražní 11/643, 702 00 Ostrava ve výši 15 mil. Kč na realizaci investičních záměrů obce Nýdek.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek č. 2019/13 se Sdružením obcí Jablunkovska, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov – viz. příloha.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočet na akci „Bierfest“ 2019 – viz. příloha.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018, Zprávu Ev. č. DSO/2/2019 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018.
 2. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2018, Zprávu Ev. č. DSO/1/2019 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2018.
 3. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 18. 6. 2019.
 4. Návrh na řešení majetkoprávního vypořádání vzniklé chyby v katastrální mapě s manželi ………………., Nýdek čp. ….
 5. Diskusní příspěvky z 24. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 3. 7. 2019

 

     Milan Suszka                                                                 Mgr. Jan   K o n e č n ý

  místostarosta                                                                             starosta obce


Příloha

Vytvořeno: 8. 10. 2019
Poslední aktualizace: 8. 10. 2019 14:41
Autor: Web Administrátor