OBČAN

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze www

Oficiální profil obce

Interaktivní mapa Nýdku

interaktivní mapa

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 1. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Nabídka práce

Nabídka práce v okolí

Odkazy

Regioforum.eu Euroregion Tešínské Slezsko

Górolsko Swoboda

Navigace

Obsah

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

Typ: ostatní
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva 1Program obce Nýdek pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu

logaProgram obce Nýdek pro poskytování

návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

 

Článek I.

Účel a důvody Programu

 1. Program upravuje poskytování návratných finančních výpomocí na realizaci výměny zdroje tepla v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ za účelem podpory výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Moravskoslezského kraje.
 2. Program stanoví postup při poskytování návratné finanční výpomoci žadatelům k předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroj tepla.
 3. Návratná finanční výpomoc (dále jen „NFV“) bude poskytnuta z rozpočtu obce Nýdek (dále jen „Obec“) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s využitím dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí.
 4. Celková výše tohoto Programu je limitována objemem finančních prostředků, o které bylo požádáno v rámci žádosti o poskytnutí podpory dle Výzvy č. 1/2019 na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Výše prostředků byla stanovena na základě projeveného zájmu ze strany občanů obce. Po vyčerpání tohoto objemu nebude možné podpořit další žadatele, kteří zájem o poskytnutí NFV neprojevili.

 

 

Článek II.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

 1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu výše uvedeného účelu činí max. 8 060 000,- Kč.

 

 

Článek III.

 Stanovení okruhu způsobilých žadatelů

 1. Způsobilým žadatelem o NFV je zletilá fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu v k. ú. Nýdek. Pro účely tohoto Programu se rodinným domem rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena,
  v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto Programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely tohoto Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.
 2. NFV nelze poskytnout žadateli:
 1. který nemá schválenou žádost o dotaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“,   
 2. který má vůči Obci neuhrazené závazky po splatnosti,
 3. který se nachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku nebo došlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu nebo tento návrh sám podal nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 4. vůči kterému, případně vůči jeho majetku, je navrhováno nebo vedeno řízení
  o výkonu soudního či správního rozhodnutí nebo navrhována či prováděná exekuce.

Splnění podmínky dle čl. III odst. 2 písm. a) dokládá žadatel písemným potvrzením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“).

Splnění podmínek dle čl. III odst. 2 písm. c) a d) dokládá žadatel písemným čestným prohlášením při podání žádostí – je součástí žádosti o poskytnutí NFV.

 

Článek IV.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí NFV

 1. Žádost o poskytnutí NFV podává žadatel od 30. 9. 2019 nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) nebo do vyčerpání finančních prostředků.

 

 

Článek V.

Kritéria pro hodnocení žádosti o poskytnutí NFV

 1. Kritérií pro poskytnutí NFV je kompletnost předložené žádosti a způsobilost žadatele.  

 

Článek VI.

 Podmínky pro poskytnutí NFV

 1. Způsobilý žadatel podává žádost včetně příloh na podatelnu Obecního úřadu Nýdek na předepsaném tiskopise, který je přílohou tohoto Programu.
 2. K žádosti se přikládá:
 1. kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK nebo písemné potvrzení KÚ MSK o schválení žádosti,
 2. čestné prohlášení, ve kterém žadatel potvrdí splnění podmínek dle čl. III
  odst. 2 písm. c) a d) – je součástí žádosti o poskytnutí NFV.
 1. Žadatel je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do 30. 9. 2021. Žadatelům, jejichž žádost o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníku 3. výzvy kotlíkových dotací MSK a následně bude dodatečným navýšením finančních prostředků schválena, bude termín realizace výměny kotle adekvátně prodloužen.

 

Článek VII.

Postup administrace žádosti a lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí NFV

 1. Obec po obdržení žádosti o poskytnutí NFV, zkontroluje její obsah, úplnost a doložení povinných příloh. Následně Obec připraví návrh Smlouvy o NFV a předloží jej ke schválení do orgánů Obce v nejbližším možném termínu v souladu s harmonogramem jednání orgánů Obce.
 2. Podmínkou uzavření Smlouvy o NFV mezi žadatelem a Obcí je:
 1. obdržení finančních prostředků z rozpočtu SFŽP ČR na poskytnutí NFV v rámci výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje,
 2. schválení Smlouvy o poskytnutí NFV mezi žadatelem a obcí, zastupitelstvem obce.
 1.  Po schválení zastupitelstvem obce bude Smlouva o NFV předána k podpisu žadateli.

 

Článek VIII.

Výše, způsob vyplacení a splácení NFV

 1. Finanční prostředky poskytnuté žadateli formou NFV jsou účelově vázány výhradně na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj.
 2. NFV bude poskytnuta v celkové výši 100 % předpokládaných uznatelných výdajů dle žádosti o dotaci předložené na KÚ MSK, maximálně však na jednoho žadatele 200 000,- Kč u pořízení tepelného čerpadla a kotle na biomasu
  a 150 000,- Kč u pořízení plynového kondenzačního kotle.
 3. Peněžní prostředky budou uvolněny po podpisu Smlouvy o NFV a po předložení písemného potvrzení dodavatele výměny nevyhovujícího kotle např. smlouvou o dílo, akceptovanou objednávkou, případně zálohovou fakturou. Peněžní prostředky budou žadateli zaslány bezhotovostně na účet uvedený v žádosti do 10 pracovních dnů od předložení tohoto písemného potvrzení.
 4. Podmínkou pro poskytnutí NFV je dále předložení písemného souhlasu s inkasem z účtu žadatele ve prospěch poskytovatele – obce Nýdek na částku rovnou dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽP od Krajského úřadu, jakož i případné dotace z prostředků příslušného kraje nebo obce.
 5. Po ukončení realizace výměny kotle je žadatel povinen předložit Obci finanční vypořádání dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací, které předložil zároveň KÚ MSK.
 6. Po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat OÚ Nýdek o přijetí dotace od KÚ MSK a odeslat přijatou dotaci v plné výši na účet obce společně s nevyčerpanými prostředky NFV jako první splátku. První splátka se tedy rovná plné výši kotlíkové dotace a v případě, že nebyla při pořízení kotle vyčerpána celá NFV, je součástí této první splátky i nevyčerpaná část NFV. První splátka bude Obci uhrazena do 14 dnů od proplacení kotlíkové dotace MSK na účet žadatele.
 7. Výše dalších splátek činí minimálně 500,- Kč/měsíčně, maximálně 2000,- Kč/měsíčně. Avšak bude zaokrouhlena na celé stokoruny.
 8. Výše poslední splátky bude činit rozdíl mezi poskytnutou výši NFV a součtem uhrazených splátek.
 9. Splátky budou hrazeny nejpozději k 25. dni v měsíci.
 10. Doba splácení NFV je maximálně 10 let.
 11. NFV je po celou dobu splácení bezúročná (RPSN 0 %).
 12.  Žadatel může kdykoliv NFV jednorázově splatit bez jakýchkoliv sankcí či poplatků. Žadatel musí však předem informovat OÚ Nýdek o takto provedené splátce NFV.
 13. Na poskytnutí NFV není právní nárok.
 14. NFV se poskytuje bez ručení a bez zajištění zástavním právem.

 

Článek IX.

Sankce

 1. V případě, že žadatel použije NFV nebo její část v rozporu s účelem a podmínkami tohoto programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

Tento Program byl schválen Zastupitelstvem obce Nýdek, usnesením číslo 9 ze dne 15. 8. 2019.

 

 

Mgr. Jan Konečný, v.r.                                              Milan Suszka v. r.

starosta obce                                                              místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 28. 8. 2019
Poslední aktualizace: 28. 8. 2019 13:59
Autor: Web Administrátor