Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

z 9. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 

v 15.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: P. Jaroslava Přikryla a Ing. Vlastimila Franka.

 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.

 3. Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Kontrolu usnesení.

 5. Rozbor hospodaření 1. – 11./2015 – viz. příloha.

 6. Rozpočtová opatřeníč. 16 – viz. příloha.

 7. Rozpočet obce na r. 2016 – viz. příloha.

 8. Neinvestiční dotaci pro TJ SOKOL Nýdek na r. 2016 ve výši 200.000 tis. Kč.

 9. Neinvestiční dotaci Kolektivu mladých hasičů Nýdek na r. 2016 ve výši 50.000,-- Kč.

 10. Směnu pozemků p.č. …….. v k.ú. Nýdek o výměře 19 m2 ve vlastnictví obce Nýdek za pozemek p.č. ……. v k.ú. Nýdek o výměře 11 m2 ve vlastnictví ……………….., dále pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem Směnné smlouvy, týkající se směny pozemků p.č. ………………… (oba v k.ú. Nýdek).

 11. Strategický plán rozvoje obce Nýdek pro období 2016 – 2021.

 12. Pasport místních komunikací obce Nýdek.

 13. Koupi pozemků p.č.: ………………. (všechny v k.ú. Nýdek) za cenu 3.432.000,-- Kč.

 14. Poskytnutí půjčky z účtu Sociálního fondu zaměstnanců p. ……. ve výši 15.000,-- Kč.

 15. Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. příloha.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Informaci předsedajícího týkající se změny č. 2 ÚPD obce Nýdek.

 2. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 5 a 6/15 ze dne 26. 10. a 23. 11. 2015 – viz. příloha.
 3. Zprávu kontrolního výboru ze dne 16. 11. 2015.
 4. Diskusní příspěvky z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 23. prosince 2015

 

    Adam M o r c i n e k                                                      Mgr. Jan   K o n e č n ý

     místostarosta obce                                                                starosta obce

 


29. 3. 2016 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka