Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


 U S N E S E N Í

 

z 16. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016 

v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Mgr. Dana Španihelová a p. Jan Konderla.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření 1. – 11./2016 – viz. příloha.
 6. Rozpočet obce Nýdek na rok 2017 – viz. příloha.
 7. Strategický plán rozvoje obce Nýdek pro období 2016 – 2021 – Aktualizace č. 1.
 8. Zrušení usnesení č. 8 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek ze dne 3. 3. 2016.
 9. Smlouvu o partnerství k realizaci projektu „MAP v ORP Třinec“ č. 2015/25/030/By – viz. příloha.
 10. Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. příloha.
 11. Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, a.s. Číslo 2016/10577 s Česká pošta, a.s.,  Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 – viz. příloha.
 12. Neinvestiční dotaci pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2017 ve výši 200.000,-- Kč.
 13. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 200.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.
 14. Neinvestiční dotaci Sboru dobrovolných hasičů Nýdek ve výši 50.000,-- Kč na činnost a vybavení sportovních družstev SDH Nýdek.
 15. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2017 se Sborem dobrovolných hasičů Nýdek na činnost a vybavení soutěžních družstev SDH Nýdek – viz. příloha.
 16. Neinvestiční dotaci Českému zahrádkářskému svazu, ZO Nýdek ve výši 30.000,-- Kč na napojení budovy „Zahrádkář“ na obecní vodovod a částečné finanční pokrytí rekonstrukce sociálního zařízení v budově „Zahrádkář“.
 17. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/2016 s Českým zahrádkářským svazem, ZJO Nýdek ve výši 30.000,-- Kč na napojení budovy „Zahrádkář“ na obecní vodovod a částečné finanční pokrytí rekonstrukce sociálního zařízení v budově „Zahrádkář“ – viz. příloha.
 18. Podání žádosti o dotaci MŠMT na realizaci projektu „Výstavba workoutového hřiště v obci Nýdek“ do Programu Státní podpora sportu pro rok 2017, Program 133510, Podpora materiálně technické základny sportu.
 19. Spoluúčast obce na realizaci projektu „Výstavba workoutového hřiště v obci Nýdek“ ve výši 50% celkových nákladů včetně zajištění provozu, údržby a případných oprav v době udržitelnosti projektu.
 20. Odměny členům výborů zastupitelstva obce a členům komisí rady obce , kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.

   

   

   

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

   

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 28. 11. 2016 – viz. příloha.

 2. Diskusní příspěvky z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.   

   

V Nýdku dne 30. 12. 2016

 

 

Adam M o r c i n e k                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý

místostarosta obce                                                                         starosta obce


9. 1. 2017 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka