Navigace

Obsah

SENIOR TAXI NÝDEK

Od 1. 2. 2019 je v obci zavedena pro občany obce služba SENIOR TAXI NÝDEK. Věříme, že služba pomůže řadě občanů vyřešit spoustu tzv. neřešitelných situací, usnadní starším a postiženým občanům vyřídit své záležitosti na úřadech a institucích, což by bez této služby třeba ani kolikrát sami nemohli. Níže jsou uvedeny podmínky, za jakých lze službu využívat, podmínky se samozřejmě po získaných zkušenostech z provozu dají pozměnit – či doplnit.

 

Komu je služba určena:

Uživatelem služby „SENIOR TAXI NÝDEK“ může být občan s trvalým pobytem na území obce Nýdek, který ke dni poskytnutí služby není v pracovněprávním vztahu ani není osobou samostatně výdělečně činnou a nemá ani jiné příjmy z podnikání nebo obdobné výdělečné činnosti a který zároveň:

a) dosáhl věku 65 let a je osobou pobírající starobní důchod nebo

b) je – bez ohledu na dosažený věk – držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

 

Služba je poskytována

každý pracovní den v kalendářním roce v čase od 07:00 do 16:00 hod.,

pouze na katastrálním území obce Nýdek a jeho přilehlých obcí, tj. Bystřice Vendryně, Hrádek, Jablunkov a Třinec na předem určená stanoviště:

 

 

Výše úhrady:

30,- Kč za jednu jízdu v rámci trasy v obci Nýdek a Bystřice v jednom směru (bez ohledu na počet  ujetých kilometrů)

60,- Kč za jednu jízdu mimo obec Nýdek v jednom směru (bez ohledu na počet ujetých kilometrů), tj. Třinec, Vendryně, Hrádek, Jablunkov

 

Podmínky:

Službu „Senior taxi“ může občan využít maximálně 6x v měsíci s možností 1 doprovodu, přičemž doprovod neuvádí poskytovateli žádné své identifikační údaje, ani se nepodepisuje. Doprovázející osoba musí absolvovat celou trasu společně s osobou doprovázenou.

Službu je zapotřebí objednat 1 den předem, dle aktuální potřeby uživatele nebo po dohodě s taxi službou i kratší dobu předem na telefonním čísle  792 378 820.

 

 

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?

 

 

Na základě podané žádosti obdržíte průkaz SENIOR TAXI NÝDEK, kterým se budete prokazovat při každé jízdě. V průkaze budou zaznamenávány jednotlivé jízdy. Platnost průkazu je jeden kalendářní rok. Bez předložení tohoto průkazu taxikáři, nelze službu SENIOR TAXI  NÝDEKvyužívat!!!

 

Na Obecním úřadu v Nýdku vydává průkazy p. Kubinská Eva, v průkazu je rovněž uvedeno telefonní číslo taxi služby.

 

Pokud bude mít žadatel o průkaz u obce jakýkoliv dluh, průkaz mu bude vydán až po úhradě dlužné částky.

Žádost o zavedení služby SENIOR TAXI NÝDEK - formát .DOCX, formát .PDF