Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.61

Usnesení RO č.61 1

z 61. schůze Rady obce Nýdek konané dne 14. dubna 2021 v 15.00 hodin

Usnesení

z 61. schůze Rady obce Nýdek konané dne 14. dubna 2021 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení

 2. Poskytnutí neinvestiční dotace Sociálním službám města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, 739 61 Třinec ve výši 20.000,-- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb občanům obce Nýdek.

 3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,-- Kč s Sociální služby města Třince, Habrová 302, 739 61 Třinec – viz. příloha.

 4. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 72.600,-- Kč na realizaci projektu s názvem „Nýdecká univerzita třetího věku IV“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021.

 5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava týkající se realizace projektu „Nýdecká univerzita třetího věku IV“ – viz. příloha.

 6. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020 – viz. příloha Protokol o schválení účetní závěrky.

 7. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 38.732,94 Kč a jeho přidělení fondu odměn ve výši 80% - tj. 30.979,16 Kč a fondu rezervnímu ve výši 20% - tj. 7.744,78 Kč.

 8. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace na rok 2021.

 9. Smlouvu o dílo č. 221007 s RH elektro s.r.o., Žižkova 139, 739 61 Třinec týkající se výstavby přípojky NN k distribuční soustavě.

 10. Záměr oprav komunikací na pozemcích obce Nýdek vedoucích k RD čp. 48, čp. 630 čp. 494.

 

Rada obce souhlasí s navrhovanou směnou části pozemku p.č. 2659 v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek za pozemek p.č. 2849 ve vlastnictví Ing. ………………………………….., …………………………………, 620 00 Brno a doporučuje směnu zastupitelstvu obce ke schválení – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Neprodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného pod čj. 75793/ENV/12 dne 18. října 2012

 2. Žádost p. ………………… a p. …………………………. (oba bytem Nýdek čp. …) o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Nýdek p.č. 2623/2 o výměře 935 m2.

 3. Zprávu o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou mezi společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. a obcí Nýdek ze dne 14. 8. 2014 o přenechání veřejného osvětlení na území obce Nýdek do nájmu, o jeho provozování, údržbě a obnově.

 4. Diskusní příspěvky 61. schůze Rady obce Nýdek.


 


 

V Nýdku dne 19. dubna 2021


 


 

Mgr. Jan Konečný

starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.61/2021

URO 61.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,33 kB
Datum vložení: 3. 5. 2021 17:26
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2021 17:28
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek