Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016
v 15.00 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • z 11. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
 • v 15.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Svider Adam a Ing. Franek Vlastimil
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 16 (změna na občanskou vybavenost), 31, 32, 33, 34, 35, 36,.
 6. Návrh na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) s omezením evidovaný pod číslem: 30.
 7. Smlouvu o partnerství mezi městem Třinec a zřizovateli škol v rámci působností Třinec č. 2015/25/30/By – viz. příloha.
 8. Dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska – viz. příloha.
 9. Stanovy Sdružení obcí Jablunkovska – úplné znění textu původních stanov ze dne 28. dubna 1995, registrovaných původně v rejstříku sdružení právnických osob u Okresního úřadu Frýdek – Místek, pod č.j. P514/95-Se, ve znění pozdějších dodatků včetně Dodatku č. 4.
 10. Kupní smlouvu s ……………………………………………………………………, týkající se koupě pozemků p.č. ………………………………………… (všechny v k.ú. Nýdek) – viz. příloha.
 11. Zrušení usnesení č. 10 z 9. zasedání Zast. obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015.
 12. Směnu pozemků p.č. ………….. v k.ú. Nýdek o výměře 19 m2 ve vlastnictví obce Nýdek za pozemek p.č. ……………. v k.ú. Nýdek o výměře 11 m2 ve vlastnictví ……………………………………….., dále pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem Směnné smlouvy, týkající se směny pozemků p.č. 1763/19 a p.č. 1781/2 (oba v k.ú. Nýdek).
 13. Rozpočet na akci „Bierfest“ 2016 – viz. příloha.
 14. Poskytnutí neinvestiční dotace Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici ve výši 50 tis. Kč na zakoupení nových židlí do evangelické kaple v Nýdku.
 15. Poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti ve výši 50.000,-- Kč na provedení nátěru šindelové krytiny na kostele sv. Mikuláše v Nýdku.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 29, 37, 38. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Standardy kvality Sociálně - právní ochrany dětí pro obec Nýdek.
 2. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2016 – viz. příloha.
 3. Zápis z jednání Finančního výboru č. 1/16 ze dne 25. ledna 2016 – viz. příloha.
 4. Diskusní příspěvky 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne: 06.04. 2016.

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 1. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:03
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek