Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016
v 17.00 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • z 13. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
 • v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adama Svidra a p. Jana Konderlu.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření 1. – 5./2016 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
 7. Rozpočtová opatření  č. 5– viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí daru – pozemky p.č. …, p.č. …, p.č. … a p.č. … (všechny v k.ú. Nýdek) od ……………………….. a od …………………… .
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje „Darovací smlouvu“ s …………………………………………………………………………... – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje finanční příspěvek členům zastupitelstva obce, kteří se zúčastní poznávací exkurze do Itálie, kterou zajišťuje Sdružení obcí Jablunkovska ve výši 2.000,-- Kč.

Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015, Zprávu č.j. O/5/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Nabídku členství v Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
 2. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015, Zprávu č.j. DSO/17/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015.
 3. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2015, Zprávu č.j. DSO/16/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2015.
 4. Zápisy z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 8 a č. 9 ze dne 18. 4. 2016 a 20. 6. 2016 – viz. příloha.
 5. Diskusní příspěvky z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.    

V Nýdku dne 1. července 2016

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 29. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:05
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek