Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • z 15. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016 
 • v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Ing. Vlastimila Franka a Mgr. Danu Španihelovou.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Zapojení obce Nýdek do Projektu „Pošta partner“.
 5. Podání žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce Nýdek.
 6. Zajištění realizace projektu projektu „Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace“ v souladu s podmínkami poskytování pomoci.
 7. Poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování realizace projektu „Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace“ a to ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnuté dotace v souladu s podmínkami poskytnutí podpory. Spolufinancování obce 10%, ze státního rozpočtu 5%, z EU 85%, financování ex-ante.
 8. „Dohodu o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ – viz. příloha.
 9. Navýšení spolupodílu obce Nýdek na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Nýdek o 340.000,-- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.  

V Nýdku dne 26. října 2016

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 6. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:08
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek