Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • z 16. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016 
 • v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Mgr. Dana Španihelová a p. Jan Konderla.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření 1. – 11./2016 – viz. příloha.
 6. Rozpočet obce Nýdek na rok 2017 – viz. příloha.
 7. Strategický plán rozvoje obce Nýdek pro období 2016 – 2021 – Aktualizace č. 1.
 8. Zrušení usnesení č. 8 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek ze dne 3. 3. 2016.
 9. Smlouvu o partnerství k realizaci projektu „MAP v ORP Třinec“ č. 2015/25/030/By – viz. příloha.
 10. Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. příloha.
 11. Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, a.s. Číslo 2016/10577 s Česká pošta, a.s.,  Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 – viz. příloha.
 12. Neinvestiční dotaci pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2017 ve výši 200.000,-- Kč.
 13. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 200.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.
 14. Neinvestiční dotaci Sboru dobrovolných hasičů Nýdek ve výši 50.000,-- Kč na činnost a vybavení sportovních družstev SDH Nýdek.
 15. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2017 se Sborem dobrovolných hasičů Nýdek na činnost a vybavení soutěžních družstev SDH Nýdek – viz. příloha.
 16. Neinvestiční dotaci Českému zahrádkářskému svazu, ZO Nýdek ve výši 30.000,-- Kč na napojení budovy „Zahrádkář“ na obecní vodovod a částečné finanční pokrytí rekonstrukce sociálního zařízení v budově „Zahrádkář“.
 17. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/2016 s Českým zahrádkářským svazem, ZJO Nýdek ve výši 30.000,-- Kč na napojení budovy „Zahrádkář“ na obecní vodovod a částečné finanční pokrytí rekonstrukce sociálního zařízení v budově „Zahrádkář“ – viz. příloha.
 18. Podání žádosti o dotaci MŠMT na realizaci projektu „Výstavba workoutového hřiště v obci Nýdek“ do Programu Státní podpora sportu pro rok 2017, Program 133510, Podpora materiálně technické základny sportu.
 19. Spoluúčast obce na realizaci projektu „Výstavba workoutového hřiště v obci Nýdek“ ve výši 50% celkových nákladů včetně zajištění provozu, údržby a případných oprav v době udržitelnosti projektu.
 20. Odměny členům výborů zastupitelstva obce a členům komisí rady obce , kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 28. 11. 2016 – viz. příloha.

 2. Diskusní příspěvky z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.   

V Nýdku dne 30. 12. 2016

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 9. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:09
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek