Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.24

USNESENÍ ZO č.24 1

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2018 v 17.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 24. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2018 
 • v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: p. Michal Milerski Ing., Ph.D. a p. Bohuslav Kaleta..
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 24. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozbor hospodaření za 1. – 5./2018 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtová opatření č. 17. a č. 18 – viz. příloha.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo závěrečný účet obce za rok 2017, Zprávu Ev. č. O/5/2018 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dodatek č. 5 Stanov Sdružení obcí Jablunkovska spolu s úplným zněním stanov Sdružení obcí Jablunkovska po Dodatku č. 5.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 1/2018, o nočním klidu – viz. příloha.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje zapojení obce Nýdek do společného projektu s obcemi Jasienica, Golešov a Vendryně pod názvem „Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ v rámci dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje provedení „Rekonstrukce úpravny vody Nýdek“ za předpokládanou cenu 14 mil. Kč bez DPH.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje počet členů Zastupitelstva obce Nýdek pro příští volební období v počtu členů 15.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017, Zprávu Ev. č. DSO/2/2018 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017.
 2. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2017, Zprávu Ev. č. DSO/1/2018 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2017.
 3. Žádost obecně prospěšné společnosti Důstojnost o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
 4. Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Třince o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu jejich zařízení
 5. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 23. 4. 2018 a 18. 6. 2018. – viz. příloha.
 6. Diskusní příspěvky z 24. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek

V Nýdku dne 29. 6. 2018

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.24/2018

UZO 24_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,98 kB
Datum vložení: 9. 7. 2018 10:08
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:18
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek