Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • ze 7. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 
 • v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Nýdku.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Přikryl, Stanislav Szturc.

 2. Zapisovatele: p.Věru Labojovou.

 3. Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Kontrolu usnesení.

 5. Roznbor hospodaření za 1. – 5./2015 – viz. příloha.

 6. Rozpočtová opatření č. 6 – viz. příloha.

 7. Účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 8. Rozpočet na „Bierfest“ 2015 – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce  Nýdek projednalo Závěrečný účet obce za rok 2014, Zprávu č.j. O/5/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014, Zprávu č.j. DSO/17/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014.
 2. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2014, Zprávu č.j. DSO/16/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2014

 3. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 3/2015 ze dne 15. 6. 2015 – viz. příloha.

Usnesení, která nebyla přijata:

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva z řad hostů.

V Nýdku dne 1. července 2015

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 27. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 8:41
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek