Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • Z 8. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 
 • v 18.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku Obecního úřadu v Nýdku.  

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: p. Jan Konderla, p. Bohuslav Kaleta

 2. Zapisovatele: p.Věru Labojovou.

 3. Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.

 5. Kontrolu usnesení.

 6. Rozbor hospodaření za 1. – 8./2015 – viz. příloha.

 7. Rozpočtová opatření č. 11 – viz. příloha.

 8. Odkoupení pozemků p.č. …. o výměře 220 m2, p.č. ….. o výměře 416 m2, p.č. …… o výměře 449 m2, p.č. …… o výměře 21 m2 a …… o výměře 28m2 (všechny v k.ú. Nýdek) od p. ……………….. za cenu 250,-- Kč/m2 (všechny), celkem 283.500,-- Kč, dále pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem kupní smlouvy, týkající se koupě pozemků p.č.: ………………………………………. (všechny v k.ú. Nýdek).

 9. Poskytnutí půjčky z účtu Sociálního fondu zaměstnanců p. …………… ve výši 15.000,-- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Informace týkající se dokončení Strategického plánu rozvoje obce Nýdek.
 2. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 4/15 ze dne 14. září 2015 – viz. příloha.

 3. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení PČR Třinec za I. pololetí roku 2015.

 4. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014, Zprávu č.j. DSO/16/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014.

Usnesení, která nebyla přijata:

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje zařazení komunikace na „Čantoryji“ do Plánu zimní údržby obce Nýdek

V Nýdku dne  30. 9. 2015

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n  ý  
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 8. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 8:56
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek