Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015
v 15.00 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • z 9. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
 • v 15.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: P. Jaroslava Přikryla a Ing. Vlastimila Franka.

 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.

 3. Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Kontrolu usnesení.

 5. Rozbor hospodaření 1. – 11./2015 – viz. příloha.

 6. Rozpočtová opatřeníč. 16 – viz. příloha.

 7. Rozpočet obce na r. 2016 – viz. příloha.

 8. Neinvestiční dotaci pro TJ SOKOL Nýdek na r. 2016 ve výši 200.000 tis. Kč.

 9. Neinvestiční dotaci Kolektivu mladých hasičů Nýdek na r. 2016 ve výši 50.000,-- Kč.

 10. Směnu pozemků p.č. …….. v k.ú. Nýdek o výměře 19 m2 ve vlastnictví obce Nýdek za pozemek p.č. ……. v k.ú. Nýdek o výměře 11 m2 ve vlastnictví ……………….., dále pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem Směnné smlouvy, týkající se směny pozemků p.č. ………………… (oba v k.ú. Nýdek).

 11. Strategický plán rozvoje obce Nýdek pro období 2016 – 2021.

 12. Pasport místních komunikací obce Nýdek.

 13. Koupi pozemků p.č.: ………………. (všechny v k.ú. Nýdek) za cenu 3.432.000,-- Kč.

 14. Poskytnutí půjčky z účtu Sociálního fondu zaměstnanců p. ……. ve výši 15.000,-- Kč.

 15. Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Informaci předsedajícího týkající se změny č. 2 ÚPD obce Nýdek.

 2. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 5 a 6/15 ze dne 26. 10. a 23. 11. 2015 – viz. příloha.
 3. Zprávu kontrolního výboru ze dne 16. 11. 2015.
 4. Diskusní příspěvky z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 23. prosince 2015

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 8:59
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek