Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13 1

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2020 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2020 
 • v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Milerski Michal Ing., Ph.D. a p. Cienciala Petr a zapisovatelku p. Věru Labojovou.

 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočtové opatření č. 61 – viz. příloha.

 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.

 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za 1.– 11./2020 – viz. příloha.

 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočet obce Nýdek na rok 2021 – viz. příloha.

 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2021 ve výši 300.000,-- Kč.

 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2021 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 300.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.

 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dodatek č. 1 KA2014556 ke Smlouvě o úvěru KA1907552 ze dne 20.08.2019 s Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice – viz. příloha.

 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………….., ……………………, 735 61 Chotěbuz – viz. příloha.

 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………………., Nýdek …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.

 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………………, Nýdek 414, 739 96 Nýdek – viz. příloha.

 13. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nýdek – viz. příloha.

 14. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. příloha.

 15. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 3.000,-- Kč – viz. příloha.

 16. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí daru – pozemku p.č. ……. v k.ú. Nýdek o výměře … m2 od manželů ……………………, ……………, 737 01 Český Těšín.

 17. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti s manželi ………., …………………, 737 01 Český Těšín – viz. příloha.

 18. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje koupi pozemku p.č. ……… o výměře …. m2 v k. ú. Nýdek od manželů …..……..., …………., ………….. za cenu 100,-- Kč/m2.

 19. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Kupní smlouvu s manželi …………….., ………………, ……………….. – viz. příloha.

 20. Zastupitelstvo obce Nýdek uznává vlastnické právo p. …………………………., …………………., 737 01 Český Těšín k pozemkům p.č. st. …. a p.č. …... – oba v k.ú. Nýdek na základě vydržení.

 21. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s Mgr. …………………………, Nýdek …, týkající se řízení projektu „Nýdecká univerzita třetího věku IV“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 2. Informaci starosty týkající se 4. zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Nýdek ze dne 15. 12. 2020

V Nýdku dne 30. 12. 2020

Milan Suszka / Mgr. Jan K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.13/2020

UZO 13.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,47 kB
Datum vložení: 26. 1. 2021 10:56
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:06
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek