Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.17

USNESENÍ ZO č.17 1

ze 17. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 16. 12. 2021 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • ze 17. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 16. 12. 2021 
 • v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.  
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Milerského Michala Ing. Ph.D. a p. Ciencialu Petra a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za 1.– 11./2021 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočet obce Nýdek na rok 2022 – viz. příloha.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2022 ve výši 300.000,-- Kč.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2022 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 300.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje stanovení ceny vodného od 1. 7. 2022 ve výši 33,-- Kč/m3 bez DPH.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje stanovení ceny stočného od 1. 7. 2022 ve výši 33,-- Kč/m3 bez DPH.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje prodej pozemku p.č. ………… v k.ú. Nýdek o výměře 189 m2 ………………………………………………………………. za cenu 290,-- Kč/m2.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje směnu pozemku p.č. …….. v k.ú. Nýdek o výměře 282 m2 ve vlastnictví obce Nýdek za pozemek p.č. ………….. v k.ú Nýdek o výměře 362 m2 ve vlastnictví ……………………………….................................
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje „Zprávu o uplatňování územního plánu Nýdek“ – viz. příloha.
 15. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Důstojnost na částečné pokrytí provozních nákladů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, Nýdek ev. č. 100, 739 96 Nýdek ve výši 100 tis. Kč.
 16. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Obecně prospěšné společnosti Důstojnost, Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín – viz. příloha.
 17. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zásady podmínek tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců obce Nýdek a uvolněných členů ZO – viz. příloha.
 18. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 3.000,-- Kč – viz. příloha.
 19. Zastupitelstvo obce Nýdek zrušuje usnesení č. 12 z 16. zasedání Zastupitelstva obce  Nýdek konaného dne 22. září 2021.
 20. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 13/2021 s Místní skupinou PZKO v Nýdku z.s., 739 96 Nýdek 129 – viz. příloha.
 21. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 – realizace projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ – viz. příloha.
 22. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje návrhy na pořízení Změny Územního plánu obce Nýdek evidované pod čísly Z – 3 – 51 až Z – 3 – 56.
 23. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s MGR. Danou Španihelovou, Nýdek 567, týkající se řízení projektu „Nýdecká univerzita třetího věku V“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022 – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 27. 12. 2021
Milan Suszka
místostarosta obce   

Mgr. Jan K o n e č n ý
starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.17/2021

zo_17_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,83 kB
Datum vložení: 4. 1. 2022 10:26
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:05
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek