Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.18

USNESENÍ ZO č.18 1

z 18. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 7. 4. 2022 v 17.00 hodin

U S N E S E N Í

 

 18. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 7. 4. 2022

v 17.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.  

 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Bialožytová Pavla a p. Heczko Jan a zapisovatelku Ing. Michaelu Kawulokovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje návrhy na pořízení změny Územního plánu obce Nýdek evidované pod čísly Z – 3 – 57, Z – 3 – 58, Z -3- 60 až Z – 3 – 63, návrh na pořízení změny evidovaný pod číslem Z – 3 – 61 s omezením pouze na pozemek p.č. 1594.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek neschvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu obce Nýdek evidovaný pod číslem Z – 3 – 59.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek v souvislosti s realizací projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v maximální výši 62.500,-- Kč na spolufinancování výměny kotlů konečných uživatelů (2.500,-- Kč/kotlík).
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek na výměnu kotlů s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava (Operačního program Životní prostřední 2021 – 2027, program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“). – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sociálním službám města Třince, Habrová 302, 739 61 Třinec na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby v zařízení Domov Nýdek, jehož uživatelé jsou občané obce Nýdek ve výši 100.000,-- Kč.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 05/2022 s Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí investiční dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Nýdek, Nýdek 538, 739 95 Nýdek na modernizaci kuchyně v budově „Zahrádkář“ v Nýdku ve výši 150.000,-- Kč.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 08/2022 se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Nýdek, Nýdek 538, 739 95 Nýdek – viz. příloha.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Směnnou smlouvu s ………………………………….., ……………………………, ………............., týkající se směny pozemku p.č. ………. v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek – viz. příloha.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Kupní smlouvu s ……………………………, …………………………., ……………………………… týkající se koupě pozemku p.č. ………………. v k.ú. Nýdek za cenu 54.810,-- Kč – viz. příloha.
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek souhlasí s vydáním nepatrného majetku zůstavitelky Matildy Kručkové, RČ: 355923/758 – finanční hotovost zanechaná a deponovaná v zařízení Důstojnost o.p.s., Prvního pluku 206/7, Praha 8 – Karlín, domov Nýdek č.e. 100 ve výši 9.091 Kč.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Diskusní příspěvky z 18. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Oznámení Ministerstva financí ČR o zrušení položky „1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů“ a od 1. 1. 2022tuto položku nahrazuje položka „1345 – Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“.
 3. Zápisy ze zasedání Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Zprávu stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Třinec za rok 2021.
 5. Záznam z pracovního jednání MF ČR – auditního šetření souvisejícího s realizací projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v období průmyslové revoluce“, stavby „Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku“.

 

V Nýdku dne 18. dubna 2021

 

 

                 Milan Suszka                                                                 Mgr. Jan   K o n e č n ý

              místostarosta obce                                                                                 starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.18/2022

zo_18_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,98 kB
Datum vložení: 22. 6. 2022 8:03
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 8:06
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek