Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.9

 USNESENÍ ZO č.9 1

z 9. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 16. 12. 2019 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 9. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 16. 12. 2019
 • v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Bialožytová Pavla a p. Niemiec Jaromír a zapisovatelku p. Labojovou Věru.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za 1. – 11./2019 – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočet obce Nýdek na rok 2020 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2020 ve výši 300.000,-- Kč.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2020 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 300.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Nýdek ve výši 60.000,-- Kč na činnost a vybavení sportovních družstev SDH Nýdek.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2020 se Sborem dobrovolných hasičů Nýdek na činnost a vybavení soutěžních družstev SDH Nýdek – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek v souladu s ustanovením § 102), písmene a) Zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pověřuje radu obce k provádění rozpočtových opatření, kterými nedojde ke zhoršení výsledku rozpočtového hospodaření stanoveného ve schváleném rozpočtu, tzn. ke zvýšení rozpočtového schodku nebo ke snížení rozpočtového přebytku.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023 – viz. příloha.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………………, Nýdek …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ……………………….., Nýdek …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00658/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ – s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava – viz. příloha.
 15. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 1/2019, o místních poplatcích – viz. příloha.
 16. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. příloha.
 17. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů – viz. příloha.
 18. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Nýdek „ – viz. příloha.
 19. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje členský příspěvek do Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci ve výši 9,40 Kč/občan/rok.
 20. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s Mgr. Danou Španihelovou, Nýdek 567 týkající se řízením projektu „Nýdecká univerzita třetího věku III“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 – viz. příloha.
 21. Odměny členům finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 3.000,-- Kč – viz. příloha.
 22. Odměny členům kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 1.500,-- Kč – viz. příloha.
 23. Dodatek č. 1 k Zásadám pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Nýdek – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru obce Nýdek ze dne 10. 12. 2019.
 3. Zápis č. 3/2019 z jednání Finančního výboru obce Nýdek ze dne 27. 11. 2019.
 4. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2020.
 5. Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na léta 2021 – 2022.
 6. Aktuální nabídku  - cenu úrokového zajištění pro úvěr obce Nýdek. 

V Nýdku dne 26. 12. 2019

Milan Suszka / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.9/2019

zo_9_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 412,07 kB
Datum vložení: 6. 1. 2020 12:01
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:06
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek