Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.21

z 21. schůze Rady obce Nýdek konané dne 7. října 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 21. schůze Rady obce Nýdek konané dne 7. října 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Rozpočtová opatření č. 12 – viz. příloha.

 3. Smlouvu o dílo č. 2015/73/N295/S32441 s Lesostavby Frýdek – Místek a.s. – „Oprava MK Čantoryje“ – viz. příloha.

 4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo zakázky „Pasport místních komunikací obce Nýdek“, zakázka č. U – 304-1, s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. – viz. příloha.

 5. Odměnu …………………….. ve výši 25.000,-- Kč ze státního rozpočtu na mzdy za rok 2015.

 6. Umístění p. ……………………… do Domu s pečovatelskou službou „DPS SENIOR“ v Bystřici.

 7. Zapojení ZŠ a MŠ Nýdek do aktivit projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“.

 8. Nabídku firmy Milan Suszka, Nýdek 560, 739 96 Nýdek na vybudování parkovacích ploch pro jízdní kola u fotbalového hřiště v Nýdku – viz. příloha.

 9. Vypovězení smlouvy o odborné pomoci uzavřené dne 3. 4. 2006 s Místní knihovnou Bystřice, Bystřice 488 ke dni 31. 12. 2015 – viz příloha.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Nabídku programového vybavení „FINANCE ÚŘADU IS VERA RADNICE“ společnosti VERA spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 – Vokovice.

 2. Odpis nedoplatků u dlužníků u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2012 a 2013 v souvislosti se zpronevěrou a s tím spojenými obtížemi s jejich vymáháním, v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., § 158, odst. 1b, kdy správce daně odepíše nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi.Daňový nedoplatek za rok 2012 činí 67.732,-- Kč, za rok 2013 činí 74.495,-- Kč.

 3. Dohodu o budoucí spolupráci týkající se odběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu za účelem zpracování kompostu a využívání pro hnojení zemědělské půdy s EKOFARMOU HYRNIK s.r.o., Bystřice 687.

 4. Informaci starosty o přípravě Dohody o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Nýdek společností ARRIVA MORAVA a.s..

 5. Diskusní příspěvky 22. schůze Rady obce Nýdek.

   

Rada obce neschvaluje:

 1. Žádost p. ……………………………, týkající se snížení poplatku za stočné v r. 2015 pro ………………….a …………………., oba bytem Nýdek č.p. …. .

V Nýdku dne 14. října 2015

                            

                                                                                              Mgr. Jan Konečný

                                                                                            starosta obce Nýdek

Datum vložení: 8. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek