Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.29

Usnesení RO č.29

z 29. schůze Rady obce Nýdek konané dne 27. ledna 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 29. schůze Rady obce Nýdek konané dne 27. ledna 2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Smlouvu o dílo č. 001/2016 s Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem a Ing. arch. Janem Krautem, KK architekti, Toulcovo náměstí 151, 570 01 Litomyšl, týkající se zpracování projektové dokumentace rekonstrukce roubeného domu čp. 78 a přilehlé roubené stodoly - viz. příloha.

 3. Smlouvu o zřízení věcného břemene „služebnosti inženýrské sítě“ č. SoVB-TRI-2016/002 na realizovanou stavbu veřejné telekomunikační sítě označené jako „Optické propojení Bystřice Pod Prašivou – Nýdek“ včetně geometrických plánů – viz. příloha.

 4. Úhradu dlužné částky za sociální pojištění p. ………….., bytem Nýdek čp. … ve výši 30.000,-- Kč formou bezúročné půjčky.

 5. Zrušení bodu 11 Usnesení z 2. zasedání rady obce Nýdek ze dne 11. prosince 2002 – viz. příloha.

 6. Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000,-- Kč SRPŠ při MŠ Nýdek na zajištění karnevalu pro děti MŠ v Nýdku.

 7. Poskytnutí neinvestiční dotace Českému svazu včelařů, o.s., ZO Bystřice nad Olší ve výši 5.000,-- Kč na realizaci projektu „Včely pomáhají lidem i přírodě, proto je chováme a chráníme“.

 8. Poskytnutí finančního daru Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín ve výši 3.000,-- Kč na zajištění asistenčních a odlehčovacích služeb poskytovaných střediskem TABITA Třinec na rok 2016.

 9. Nabídku ELTODO-CITELUM, s.r.o. na rozšíření veřejného osvětlení v obci Nýdek (lokalita „Blažkové“ a za restaurací „Nýdečanka“) – viz. příloha.

 10. Plnou moc společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. k přepisu odběrných míst veřejného osvětlení a možnosti spravování a uzavírání smluv pro tyto odběrná místa – viz. příloha.

 11. Koupi 4 ks stolů do sálu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ za cenu 22.603,-- Kč včetně DPH dle přiložené nabídky.

 12. Cenovou nabídku č. 16-01-15 AAP akustika a hluk s.r.o., akustika stavební a protihlukové úpravy, V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava Mar. Hory, na provedení akustického měření a vypracování návrhu akustických úprav v sálu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“- viz. příloha.

 13. Pověření k provedení veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace, IČ 60801701 s předmětem: hospodaření s s veřejnými prostředky – viz. příloha.

 14. Dohodu o provedení práce s Ing. Milanem Banotem na provedení veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Výsledek kontroly veřejné zakázky projektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ provedené Úřadem Regionální rady.

 2. Souhlas Odboru stav. řádu aÚP Městského úřadu Třinec s provedením ohlášené stavby „Oprava a rekonstrukce lesní cesty Čantoryje spodní“, jejímž investorem jsou Lesy České republiky , s.p., Lesní správa Jablunkov.

 3. Žádost ………………………………….. Třinec, o zaměření vodovodního potrubí na pozemcích p.č. …….. a p.č. …….. (oba v k.ú. Nýdek), které jsou v jejich vlastnictví a následní přeložení tohoto vodovodu.

 4. Plán preventivní údržby veřejného a slavnostního osvětlení v obci Nýdek pro rok 2016 společností ELTODO-CITELUM s.r.o..

 5. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

 

V Nýdku dne 3. února 2016.

 

                                  

                                                                                                    Mgr. Jan Konečný

                                                                                                  starosta obce Nýdek

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek