Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.1

Usnesení RO č.1 2

z 1. schůze Rady obce Nýdek konané dne 7. listopadu 2018 v 17.00 hodin

Usnesení

z 1. schůze Rady obce Nýdek konané dne 7. listopadu 2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Usnesení č. 1:

Rada obce Nýdek, Nýdek čp. 251, 739 96 Nýdek, IČ: 00492868, akceptuje výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle dokumentu Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 300 a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „REKONSTRUKCE ÚV NÝDEK“ a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu obce – Jana Konečného, k podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem – společností Hakov a.s., K Nádraží 256, 753 61 Hranice, IČ: 48392855, jejíž nabídka je po vyloučení účastníka MEDMES, spol. s r.o., ekonomicky nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Nabídka tohoto dodavatele splnila všechny požadavky kladené na ni zadávací dokumentací, proto zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele. Smlouva o dílo bude podepsána za podmínek vzešlých z předmětného zadávacího řízení.

Rada obce schvaluje:

 1. Rozpočtová opatření č. 41 – viz. příloha.
 2. Nabídku Avantgarde PLUS s.r.o., Jablunkovská 101, 739 61 Třinec na výrobu vchodových dveří do budovy Obecního úřadu v Nýdku – viz. příloha.
 3. Cenovou nabídku na přepracování projektové dokumentace, rozpočtu a podkladů pro vyřízení dotace pro akci „Kopie usedlosti čp. 78“ v Nýdku – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku Ing. arch. Czeslawa Mendreka na zhotovení architektonicko-urbanistické studie „Výletiště u Požárníka v Nýdku“ – viz. příloha.
 5. Příkazní smlouvu s SELLER MORAVIA s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava – Zábřeh, jejímž předmětem je příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na Státním fondu dopravní infrastruktury ČR na akci „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“ – viz. příloha.
 6. Dohodu o zrušení věcného břemene č. 6440-MVB7-2018-023 s ČR-MO, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 – viz. příloha.
 7. Nabídku AUREON s.r.o., Ostrovského 1190/17, 150 00 Praha 1 na výrobu 400 ks. tašek s logem obce Nýdek – viz. příloha.
 8. Nabídku společnosti TREBRO, 739 95 Bystřice 24 na provedení základního hodnocení stromů v obci Nýdek pro přehledovou inventarizaci dřevin – viz. příloha.
 9.  Nákup 3 ks personalizovaných map 100 let Československa dle nabídky CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín – viz. příloha.
 10. Úhradu úpravy běžeckých tras oddílem lyžování TJ TŽ Třinec v zimní sezóně 2018/2019 do výše 10.000,-- Kč.
 11. Koupi nového počítače HAL3000 Enterprice SSD 0117 pro Knihovnu Nýdek za cenu 8.689,-- Kč včetně DPH.
 12. Zakoupení projekční techniky (projekční plátno, projektor) do budovy „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ dle nabídky …………………………….. – viz. příloha.

 

 Rada obce bere na vědomí:

 1. Informace týkající se veškerých záměrů obce Nýdek a fází připravenosti k jejich realizaci.
 2. Informaci starosty o úkolech vyplývajících ze zákona o střetu zájmů.
 3. Nabídku C2pecap s.r.o., Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov na zpracování projektové dokumentace na Rozšíření místní komunikace do osady „Odmiarek“.
 4. Požadavek Školské rady při ZŠ Nýdek na posun odjezdů autobusů ve 12.29 resp. 12.32 na Goru, Střelmou a Hluchovou z důvodu ukončení vyučování ve 12.35 hodin.
 5. Informace týkající se opatrovance ……………….., který je umístěn v Domově pro seniory na „Hluchové“.
 6. Navržený Harmonogram svozu odpadů na rok 2019.

 

 

V Nýdku dne 12. listopadu 2018.

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                               

Přílohy

Usnesení RO č.1/2018

RO_1_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 439,83 kB
Datum vložení: 30. 11. 2018 8:30
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2019 9:42
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek