Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • ze 14. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016 
 • v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adama Svidra a Ing. Vlastimila Franka.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření 1. – 8./2016 – viz. příloha.
 6. Zadání územně plánovací dokumentace obce Nýdek – Změna č. 2.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 s TJ Sokol Nýdek ve výši 200.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností s TJ Sokol Nýdek – viz. příloha.
 8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2016 se Sborem dobrovolných hasičů Nýdek, „Mladí hasiči“ ve výši 50.000,-- Kč na vybavení mladých hasičů pro požární sport – viz. příloha.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 8/2016 s Farním sborem Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici ve výši 50.000,-- Kč na nákup kostelních křesel do kaple v Nýdku – viz. příloha.
 10. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 9/2016 s Římskokatolickou farností Vendryně ve výši 50.000,-- Kč na provedení nátěru šindelové krytiny kostela sv. Mikuláše v Nýdku – viz. příloha.
 11. Členství v Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci od 1. 1. 2017.
 12. Členský příspěvek do Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci ve výši 6,40 Kč/občan/rok.
 13. Záměr odkoupení pozemků od manželů ……….., Nýdek č.p. …, které se nacházejí pod komunikací vedoucí k RD č.p. … a dále mezi touto komunikací až k pozemkům p.č. ….. a p.č. …. (oba v k.ú. Nýdek) ve vlastnictví obce – viz. příloha (Návrh majetkového vypořádání – geom. plán).

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 21. 9. 2016 – viz. příloha.
 2. Další postup při opravách místních komunikací v obci Nýdek.
 3. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích obvodu OOPČR Třinec za I. pololetí 2016
 4. Přípravu obecně závazných vyhlášek obce Nýdek pro jednání ZO v prosinci 2016.
 5. Diskusní příspěvky z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.    

V Nýdku dne 5. října 2016

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý 
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 5. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:07
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek