Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.6

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 8. 6. 2015 ve 13.00 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

  • z 6. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 8. 6. 2015 
  • ve 13.00 hodin v budově „Zahrádkář“ v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Přikryl, Ing. Michal Milerski Ph.D.

  2. Zapisovatelku p.Věru Labojovou.

  3. Program jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

  4. Kupní smlouvu s advokátní úschovou uzavřenou s …………………… za účasti Advokátní kanceláře Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s., týkající se koupě objektu bývalé ……………. v obci Nýdek včetně pozemků p.č. ……… o výměře 77 m2 a pozemku p.č. ….. o výměře124 m2 (oba v k.ú. Nýdek) – viz. příloha a pověřuje starostu jejím podpisem.

  5. Kupní smlouvu s p. ……………., týkající se koupě pozemků p.č. …… o výměře 252 m2, p.č. ….. o výměře 532 m2 a p.č. ….. o výměře 2266 m2 (všechny v k.ú. Nýdek) – viz. příloha a pověřuje starostu jejím podpisem.

  6. Měsíční odměnu p.…… …….. ve výši 900,-- Kč s platností od 9. června 2015.

Usnesení, která nebyla přijata:

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva z řad hostů.

V Nýdku dne 15. června 2015

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 1. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 8:40
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek