Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10 1

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 4. 5. 2020 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 10. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 4. 5. 2020
 • v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Mikulka Radim PhDr. a p. Cienciala Petr a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočtová opatření č. 14 – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo závěrečný účet obce za rok 2019, Zprávu Ev. č. O/5/2020 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky 220/2013 věcný a poctivý obraz předmětu účetní a finanční situace účetní jednotky.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s p. ……………..., Nýdek čp. … – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s p. ……………..., Nýdek čp. … – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s p. ……………..., Nýdek čp. … – viz. příloha.
 10. a) Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje znění zadávacích podmínek - konkrétně Zadávací dokumentace a závazného návrhu Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, a to včetně všech jejich příloh, pro zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby v oblasti nakládání s odpady obce, zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Jablunkovsko“, v předloženém znění,

b) bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 43 ZZVZ, zastupovat obec jako zadavatele při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku uvedenou pod písm. a) tohoto usnesení (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách) bude provádět společnost Arch consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 00 Praha 10 (jedná se o tzv. „administraci zadávacího řízení“)

c) rozhoduje o účasti v uvedeném zadávacím řízení jako člen sdružení zadavatelů a pověřuje Obec Hrádek, aby působila jako zástupce tohoto sdružení zadavatelů dle příslušných ustanovení ZZVZ a jakožto zástupci tohoto sdružení zadavatelů ji pověřuje k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou pod písmenem a) tohoto usnesení a v zahájeném řízení postupovala dle pravidel ZZVZ, a to ve spolupráci se zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b) tohoto usnesení. 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 58.600,-- Kč na realizaci projektu s názvem „Nýdecká univerzita třetího věku III“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Nýdecká univerzita třetího věku III“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 – viz. příloha.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přistoupení území obce Nýdek do působnosti MAS Jablunkovsko, z.s.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje koupi pozemků p. č.1491/14 v k.ú. Nýdek o výměře 405 m2 a p. č. 1492/2 v k.ú. Nýdek o výměře 84 m2 od ……………………, Nýdek čp. … za cenu 30,-- Kč/m2.
 5.  Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje koupi pozemku p.č. 368/17 v k.ú. Nýdek o výměře 39 m2 od p. ……………………….., Nýdek čp. … za cenu 30,-- Kč/m2.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje nabídku Pavla Zníšťala, Lískovec 426, 738 01 Frýdek – Místek na provedení regenerace fotbalového hřiště v Nýdku – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Sociálních služeb města Třince, příspěvková organizace na úhradu provozních nákladů Domova pro seniory Nýdek a doporučuje radě obce ke schválení dotace ve výši 20 tis. Kč.
 2. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Charity Třinec na úhradu provozní ztráty a doporučuje radě obce ke schválení dotace ve výši 20 tis. Kč.
 3. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu obvodního oddělení Policie Třinec za rok 2019.
 4. Rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na r. 2020.
 5. Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Jablunkovska na roky 2021 – 2022.
 6. Zápis č. 1/2020 z jednání Finančního výboru obce Nýdek ze dne 29. 4. 2020.
 7. Diskusní příspěvky 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 14. 5. 2020

Milan  S u s z k a / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.10/2020

zo_10_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,28 kB
Datum vložení: 18. 6. 2020 10:28
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:06
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek