Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11 1

z 11. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 29. 6. 2020 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 11. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 29. 6. 2020
 • v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Petra Kubika a p. Petra Ciencialu a zapisovatelku p. Jolanu Bielanovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření obce Nýdek za I. – V./2020 – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočtové opatření č. 23 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ SOKOL Nýdek z.s ve výši 500 tis. Kč na regeneraci fotbalového hřiště v Nýdku.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace TJ SOKOL Nýdek, z.s., Nýdek čp. 643 – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje prodej pozemku p.č. ………… v k.ú. Nýdek o výměře 15 m2 p. …………….., Nýdek …… za cenu 30,-- Kč/m2.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kupní smlouvu s p. …………………, Nýdek … týkající se prodeje pozemku p.č. ….. v k.ú. Nýdek – viz. příloha.
 10.  Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí daru – pozemek p.č. …… o výměře 1 m2 v k.ú. Nýdek a díl „h“ o výměře 0,19 m2 v k.ú. Nýdek nově odměřený z pozemku p.č. …… v k.ú. Nýdek.
 11. Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu s Ing. ……………, …..…………, oba bytem ………., ………… a ……………………, Nýdek … – viz. příloha.
 12. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru Moravskoslezskéhop kraje obci Nýdek –pozemky p.č. 2671/5, 2671/6 a 2671/7 (všechny v k.ú. Nýdek).
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Darovací smlouvu č. FM/18/j/2020/Ch s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dalším jednáním se SBERBANK CZ, a.s. vedoucím k úrokovému zajištění úvěru.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis z jednání Finančního výboru obce Nýdek ze dne 24. 6. 2020.
 2. Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru obce Nýdek ze dne 4. 6. 2020.
 3. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2019.
 4. Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2019.
 5. Tiskovou chybu ve schváleném rozpočtovém opatření č. 14 ze dne 4. 5. 2020 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - byl použit mylně § 2310, správně má být § 3326.
 6. Možnost zrušení vybírání parkovného na náměstí v Nýdku.
 7. Diskusní příspěvky 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 2. července 2020

Milan  S u s z k a / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.11/2020

zo_11_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 203,25 kB
Datum vložení: 13. 7. 2020 9:24
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:06
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek