Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15 1

z 15. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 6. 2021 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 15. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 6. 2021
 • v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Petra Ciencialu a Ing. Petra Kubíka a zapisovatelku p. Sylvu Kantorovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo závěrečný účet obce za rok 2020, Zprávu Ev. č. O/5/2021 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky 220/2013 věcný a poctivý obraz předmětu účetní a finanční situace účetní jednotky.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření obce Nýdek za I.-V./2021 – viz. příloha.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočtové opatření č. 21 – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s p. Gabrielou Nezbedovou, Nýdek čp. 417, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) obce Nýdek č. 1/2021, o místním poplatku  z pobytu – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje OZV obce Nýdek č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidence jejich chovatelů – viz. příloha.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje OZV obce Nýdek č. 3/2021, o místním poplatku ze psů – viz. příloha.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje OZV obce Nýdek č. 4/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 13. Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č. 11 ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek ze dne 31. 3. 2021.
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí daru – pozemek p.č. 1050/3 v k.ú. Nýdek o výměře 188m2 od manželů Petra a Taťány Cieslarových, Nýdek 427, 739 96 Nýdek.
 15. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí daru – pozemek p.č. 1054/4 v k.ú. Nýdek o výměře 189 m2 od p. Denisy Cieslarové a p. Jana Pustky, oba bytem Adamusova 1263, Lutyně, 735/14 Orlová.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionui Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2020 – viz. příloha.
 3. Neprodloužení platnosti stanoviska MŽP ČR k posouzení vlivů provedení záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ na životní prostředí.
 4. Zpráva nezávislého auditora a ověření správnosti a úplnosti údajů vykazovaných obcí Nýdek v odpadovém hospodářství.

V Nýdku dne 2. července 2021

Milan  S u s z k a
místostarosta obce

Mgr. Jan   K o n e č n ý
starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.15/2021

zo_15_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,23 kB
Datum vložení: 12. 7. 2021 8:54
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:05
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek