Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.4

USNESENÍ ZO č.4 1

ze 4. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 5. 2019

U S N E S E N Í

 • ze 4. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 5. 2019
 • v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu:  Ing. Petr Kubik a p. Jan Heczko, a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek si v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) samostatně ověřilo, že pořízená Změna č. 2 Územního plánu Nýdek není v rozporu:
 1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276,
 2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 09. 2018 usnesením č. 9/957 s nabytím účinnosti dne 27. 10. 2018,
 3. s výsledkem řešení rozporů – pozn. žádné nebyly,
 4. se stanovisky dotčených orgánů,
 5. se stanoviskem krajského úřadu.
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje návrh rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nýdek a její odůvodnění, který je nedílnou součástí Odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Nýdek.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Změnu č. 2 Územního plánu Nýdek formou opatření obecné povahy.
 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2018 s TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.
 4. Poskytnutí investiční dotace Mysliveckému spolku Hluchová, 739 95 Nýdek 150 ve výši 50 tis. Kč na výměnu dveří a oken v budově „Myslivny“ čp. 150.
 5. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace Mysliveckému spolku Hluchová, 739 95 Nýdek 150, IČ: 47861428 – viz. příloha.
 6. Záměr výstavby nového mostu v km 0,405 projektu „PP Hluchová v km 3,950, km 0,000 – 2,360“.
 7. Zakoupení nového služebního auta Karoq Ambition 1,5 TSI 110 kW 7-stup. automat. 4x4 za cenu 614.300,-- Kč.

V Nýdku dne 30. 5. 2019

Milan Suszka / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.4/2019

zo_4_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,96 kB
Datum vložení: 31. 5. 2019 12:27
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:07
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek