Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.6

USNESENÍ ZO č.6 1

ze 6. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 15. 8. 2019

U S N E S E N Í

 • ze 6. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 15. 8. 2019 
 • v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku 
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Jan Konderla a p. Jaromír Niemiec a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o úvěru - investiční úvěr KA1907552 s Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice – viz. příloha.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Zástavní smlouvu k pohledávce z běžného účtu KA1907552 s Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí klientského limitu pro derivátové obchody KA1907648 s Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Zástavní smlouvu k pohledávce z běžného účtu KA1907648 s Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice – viz. příloha.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rámcovou smlouvu o obchodování s investičními nástroji s Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava ve výši 17.500,-- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v souvislosti s realizací projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR („Podpora výměny kotlů v obci Nýdek“) – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Program obce Nýdek pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ – viz. příloha.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek rozhodlo o vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na realizaci a spolufinancování projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001863), který bude realizován v letech 2019 – 2022 v rámci programu Interreg V – A Česká republika Polsko, ve výši 10% celkových způsobilých výdajů projektu připadajících na obec Nýdek jako partner projektu, tj. ve výši 45.244,44 EUR.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek pověřuje Radu obce Nýdek schválením rozpočtových opatření č. 35 a č. 36 v souvislosti s použitím investičního úvěru KA1907552 – viz. -  příloha.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce – řízení projektu „Nýdecká univerzita třetího věku“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2019 s Mgr. ………………….., Nýdek ….  - viz. příloha.
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek pověřuje starostu obce Mgr. Jana Konečného podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“ – Swietelsky s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu obvodního oddělení Policie Třinec za 1. pololetí 2019.
 2. Diskusní příspěvky 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 23. 8. 2019

Milan  S u s z k a / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení č.6/2019

zo_6_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,66 kB
Datum vložení: 2. 9. 2019 14:41
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:07
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek