Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.2

USNESENÍ ZO č.2 1

.

U S N E S E N Í

 

z 2. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 15. 12. 2022

v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.  

 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Borka Svidra a p. Radima Mikulku PhDr. a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočet obce Nýdek na rok 2023 – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za 1.– 11./2022 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje návrhy na pořízení Změny Územního plánu obce Nýdek evidované pod čísly Z – 3 - 67 až Z – 3 -70.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje navýšení neinvestiční dotace pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2022 ve výši 50.000,-- Kč.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2022 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 50.000,-- Kč – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2023 ve výši 380.000,-- Kč.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2023 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 380.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.
 11.  Rozpočtové opatření č. 42 – viz příloha.
 12.  Kontrolní řád obce Nýdek.
 13.  Plán kontroly Finančního výboru obce Nýdek na rok 2023.
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi Lesy ČR a obcí Nýdek, č. SML-00213-2022-111.
 15. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Nýdek – viz příloha  
 16. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek o místním poplatku ze psů – viz příloha.
 17.  Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – viz příloha.
 18. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek o místním poplatku z pobytu – viz příloha
 19. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nýdek – viz příloha
 20. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje záměr Změny územního plánu č. 3 (týkající se veřejného pohřebiště) a upřesnění příp. úpravu některých pojmů, které nejsou ve stávajícím územním plánu zcela jednoznačné (např. definice koeficientu zastavitelnosti).
 21. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje záměr Změny územního plánu č. 4 (týkající se podnětů občanů).
 22. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje ukončení přijímání podnětu občanů k Změně územního plánu č. 4 Obce Nýdek, a to do 31.12.2022.
 23. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje určeného zastupitele – starostu obce p. Marka Hotu k Změně územního plánu č. 3 a č. 4 Obce Nýdek dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona.
 24. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru minulého funkčního období, kteří nebyli členy zastupitelstva obce ve výši 4.000,-- Kč – viz. příloha.
 25. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s Mgr. Danou Španihelovou, Nýdek 567, týkající se řízení projektu „Nýdecká univerzita třetího věku VI“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 – viz. příloha.
 26. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s p. Zbyňkem Raszkou, Nýdek č.p. 12 na práce strojníka na malotraktoru KUBOTA B2650 včetně příslušenství.
 27. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s p. Josefem Frechem, Nýdek č.p. 547 na elektroinstalační, instalatérské a údržbářské práce pro Obec Nýdek a další práce dle požadavků obce.
 28. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje směnnou smlouvu s p. Kateřinou Rašíkovou, Nýdek č.p. 510, týkající se směny pozemku p.č. 2618/2 v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek – viz příloha.
 29. Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení nevyčerpané řádné dovolené uvolněnému místostarostovi p. Milanovi Suszkovi za rok 2022.

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Složení slibu člena Zastupitelstva obce Nýdek Ing. Petra Kubika.
 2. Diskusní příspěvky z 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Informace vedoucího stavebního úřadu Ing. Szlaura o možnosti zařadit regulace Územního plánu obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 22.12.2022

 

 

     Milan Suszka                                                                        Marek   H o t a

místostarosta obce                                                                starosta obce

 

Přílohy

Usnesení ZO č.2/2022

ZO_2_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,72 kB
Datum vložení: 4. 1. 2023 14:07
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2023 14:11
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek