Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.6

USNESENÍ ZO č.6 1

.

U S N E S E N Í

 

z 6. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 06. 2023

v 15.00 hodin v budově Výletiště u Požárníka v Nýdku.  

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu p. Michala Milerského a  p. Jakuba Kantora a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za I. – V./2023.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo závěrečný účet obce za rok 2022, Zprávu Ev. č. O/5/2023 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením obce za rok 2022.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022, která poskytuje v rozsahu skutečnosti posuzovaných podle §4 vyhlášky 220/2013 věcný a poctivý obraz předmětu účetní a finanční situace účetní jednotky.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek neschvaluje Podnět na pořízení změny územního plánu, evidovaný pod číslem: Z-3-65.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek neschvaluje žádost odkoupení pozemku parc.č. 967/2 v k.ú. Nýdek p. Pavlu Rusnokovi, bytem Nýdek č.p. 244.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje žádost Ing. Tomáše Balvara, Koperníkova 863, Třinec, o opravu zákresu parc.č. 805/1 a 805/2 v k.ú. Nýdek v katastrální mapě a pověřuje starostu podpisem Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje odkup části pozemku parc .č. 1506/3, od p. Ing. Josefa Stonawského, bytem Nýdek č.p. 522, za cenu 550,-Kč/m2 na vybudování zálivu pro umístění popelnic a zároveň pověřuje starostu obce zajistit geometrické zaměření pozemku a vypracování kupní smlouvy.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje pořízení Změny č. 4 Územního plánu obce Nýdek.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje pořízení Změny č. 4 Územního plánu obce Nýdek zkráceným postupem podle § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje obsah změny č.4 Územního plánu Nýdek.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce:

 

 1. Schválením kupní smlouvy mezi Obcí Nýdek a Josefem Stonawským, Nýdek č.p. 522, jejímž předmětem bude odkoupení části pozemku parc.č. 1506/3 v k.ú. Nýdek dle vyhotoveného geometrického plánu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Materiály k přihlášení obce Nýdek do spolku ENERKOM Jablunkovsko z.s., Bystřice 334 a zároveň pověřuje starostu podpisem přihlášky člena ENERKOM Jablunkovsko z.s.
 2. Vytvoření pracovní skupiny pro aktualizaci Strategického plánu obce ve složení: Marek Hota, Dana Španihelová, Henryk Szymeczek, Česlav Vychodil

 

 

Marek Hota

starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.6/2023

ZO_6_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,43 kB
Datum vložení: 17. 7. 2023 14:52
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2023 14:55
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek